Life is always good...!!! You need a VISION to see it as it is...!!!

Wednesday, April 13, 2011

આજ ની જીંદગી.....!!!!


નાના-મોટાઓને કોમ્પ્યુટર પર બેસતા કરી દીઘા,

સેલ-ફોનપર શાકભાજી પણ વેચતા કરી દીઘા !ટેક્નોલોજીતો ભઇ વઘી રહી છે જુઓ ચારે કોર,

ગુણાકાર ને ભાગાકાર બધાના ભૂલતા કરી દીધા !સવારના પહોરમાં નિયમિત ન્હાવાનું જે છોડીને,

ઇમેલના સરોવરમાં ડૂબકી મારતા કરી દીધા !ખાવાનો ચસ્કો બધાનો જુઓ વધતો જાય છે આજે,

સ્પેસમાં સુનીતાને પણ સમોસા ખાતા કરી દીધા !


Monday, April 11, 2011

Touching Life Story...!!!


A young man was getting ready to graduate college. For
many months he had admired a beautiful sports car in a dealer's
showroom, and knowing his father could well afford it, he told
him that was all he wanted.

As Graduation Day approached, the young man awaited
signs that his father had purchased the car. Finally, on the
morning of his graduation his father called him into his private
study. His father told him how proud he was to have such a fine
son, and told him how much he loved him. He handed his son
a beautiful wrapped gift box.

Curious, but somewhat disappointed the young man
opened the box and found a lovely, leather-bound Bible. Angrily,
he raised his voice at his father and said, "With all your money you
give me a Bible?" and stormed out of the house, leaving the holy
book.

Many years passed and the young man was very successful in
business.
He had a beautiful home and wonderful family, but realized his
father was very old, and thought perhaps he should go to him. He
had not seen him since that graduation day. Before he could make
arrangements, he received a telegram telling him his father had
passed away, and willed all of his possessions to his son. He
needed to come home immediately and take care things.
When he arrived at his father's house, sudden sadness and
regret filled his heart.

He began to search his father's important papers and
saw the still new Bible, just as he had left it years ago. With
tears, he opened the Bible and began to turn the pages. As he
read those words, a car key dropped from an envelope
taped behind the Bible.
It had a tag with the dealer's name, the same dealer who had the
sports car he had desired. On the tag was the date of his graduation,
and the words...PAID IN FULL.

How many times do we miss God's blessings because they are not
packaged as we expected?
The Most....


The most destructive habit                                Worry
The greatest joy                                               Giving
The most endangered species                           Dedicated leaders
Our greatest natural resource                            Our youth
The greatest “shot in the arm”                           Encouragement
The greatest problem to overcome                     Fear
The most effective sleeping pill                          Peace of mind
The most crippling disease                                Excuses
The most powerful force in life                           Love
The most destructive pariah                              Gossip     
The most incredible computer                            The human brain
The worst thing to be without                            Hope
The deadliest weapon                                       The tongue
The two most powerful words                           Can do
The greatest asset                                            Faith
The most worthless emotion                              Self-pity
The worst thing you can lose                             Self-respect
The most satisfying work                                   Helping others
The ugliest personality trait                               Selfishness
The most beautiful attire                                   A smile!
The most prized possession                              Integrity
The most contageous spirit                               Enthusiasm
The most powerful communication                    Prayer
A Lesson in Life...!!


Everything happens for a reason. Nothing happens by chance or by means of good or bad luck. Illness, injury, love, lost moments of true greatness and sheer stupidity all occur to test the limits of your soul. Without these small tests, if they be events, illnesses or relationships, life would be like a smoothly paved, straight, flat road to nowhere.
If someone hurts you, betrays you , or breaks you heart, forgive them. For they have helped you learn about trust and the importance of being cautious to who you open your heart to.

If someone loves you, love them back unconditionally, not only because they love you, but because they are teaching you to love and opening your heart and eyes to things you would have never seen or felt without them.

Make every day count. Appreciate every moment and take from it everything that you possibly can, for you may never be able to experience it again.

Talk to people you have never talked to before, and actually listen. Hold your head up because you have every right to. Tell yourself you are a great individual and believe in yourself, for if you don't believe in yourself, no one else will believe in you either.

You can make of your life anything you wish. Create your own life and then go out and live it....!!Sunday, April 10, 2011

જીવન જીવવાની કળા..!!


એક કારીગર હતો. પોતાના શેઠને કહે, ‘હવે હું નિવૃત્ત થવા માગું છું અને મારું પોતાનું ઘર બનાવી રહેવા માગું છું.
શેઠ કહે : સારું, પણ હવે આ એક જ મકાન બનાવવાનું છે, તે પૂરું થયા પછી ભલે તું નિવૃત્ત થજે.કારીગરે કમને તે વાત સ્વીકારી અને કમને કામ શરૂ કર્યું. કામમાં તેણે દિલ પરોવ્યું નહીં અને આખાય કામની ગુણવત્તા ખૂબ નબળી રહી. જેમ તેમ વૈતરું કરીને તેણે કામ પૂરું કર્યું અને શેઠ તે જોવા આવ્યા.
શેઠ કહે : આ ઘર હવે આજથી તારું. મારા તરફથી તને આ નાનકડી ભેટ.પેલો કારીગર તો અવાક થઈ ગયો. તેણે તો આવું ધારેલું જ નહીં ! તેને ઘણો પસ્તાવો થયો. તેને થયું : જો મને ખબર હોત કે આ ઘર મારા માટે બની રહ્યું છે તો તેમાં મેં સારો માલસામાન વાપર્યો હોત અને કાળજીથી બાંધ્યું હોત.’ ‘પોતાનાપણું’, ‘મારાપણુંનીકળી જાય પછી કામ તકલાદી જ થાય...!!!

Friday, April 8, 2011

Just Imagine...!!!

What would you do if you are selected as GOD for FIVE days...???


Post your answers as comments...!!!

એક સરસ મજાની કવિતા...!!!

આ સઘળાં ફૂલોને કહી દો
યુનિફોર્મ માં આવે,
પતંગીયાઓને પણ કહીદો સાથે
દફ્તર લાવે.
મન ફાવે ત્યાં માછલીઓને આમ નહીં તરવાનું,
સ્વિમિંગ પુલ ના સઘળાં નિયમો નું પાલન કરવાનું.
દરેક કુંપળને કોમ્પુટર ફરજીયાત શીખવાનું,
લખી જણાવો વાલીઓને તુરંતજ ફી ભરવાનું.
આ ઝરણાંઓ સમજાવો સીધી લીટી દોરે,
કોયલ ને પણ કહી દેવું ના ટહુકે ભરબપોરે.
અમથું કંઈ આ વાદળીઓ ને એડમિશન દેવાનું?
ડોનેશન માં આખે આખું ચોમાસું લેવાનું.
એક નહિ, પણ મારી ચાલે છે
અઠ્ઠાવન સ્કૂલો,
આઉટડેટ થયેલો વડલો મારી કાઢે ભૂલો...??


                                                       -- કૃષ્ણ દવે  via  ચિત્રલેખા

@>;---- Life Is Good ----;<@

Better Quality of Life: The Rewards of Gratitude By Taryn Galewind


Better Quality of Life: The Rewards of Gratitude By Taryn Galewind

You have the daily gift of 86,400 seconds to spend as you will—and you can almost certainly afford one second for gratitude. Meister Eckhart von Hochheim, a German philosopher and mystic born in the Thirteenth Century, calculated the seconds in a day to remind his students that gratitude has rewards. Here are ten for you to consider.
1. You’ll smile as you give gratitude for a favor done, and the doer will smile back. Laughter and smiles extend life and promote good health.
2. Gratitude strengthens relationships by making the thanker and the giver each more aware of their responsibility for the other’s well-being.
3. Expression of gratitude makes the recipient happy, rewarding them for having provided for you and encouraging them to do so at another time.
4. Your attitude turns more positive—think about it. If you focus on something good someone did, how can you think negatively?
5. You grow spiritually by recognizing another person’s gifts and talents.
6. A popular inspirational series, 48 Ways to Wisdom, says that acknowledging spiritual gifts by saying “I am now aware of something very important that I wasn’t paying attention to” helps you to recognize what you’re learning on your path to wisdom and enlightenment.
7. Expressing gratitude leads you to switch your focus from what is missing in life to the abundance that brings real joy. Remember that abundance is not just about what you have, it can be about what you were spared.
8. Saying, “Thank you, I’m grateful,” sets an example that can be easily paid forward by those around you. You’ll plant the seeds of a garden of happy interactions and reap the rewards of finding more love surrounding you.
9. “Thank you’s” and gratitude enhance your vision. You’ll see other people and yourself in a new frame of refernece when you take that short one second to acknowledge that it’s a beautiful world.
10. If your heart is filled with appreciation for all that you have and for those who care for you, you’ll be prepared to face adversity, when it comes, with courage and dignity.

Find a way to keep track of how consistently you feel grateful and how often you express it. You might keep a journal, log your grateful moments on your computer, or just pause and reflect when you’ve remembered to say thanks. A French proverb calls gratitude the memory of the heart.
What a beautiful thought as we go about our days. Doesn’t it seem worth it to tithe one second out of nearly 100,000 on any given day and create a memory in your heart?

@>~~ Stay Happy then Life's Good ~~<@

Our Life begins with our CRY,


Our Life ends with other's CRY,


Try to utilize this gap & LAUGH as much as possible between these cries....!!!


Stay Happy....!!!


Stay Cool....!!!


Life's Good ... :)


Have a nice day...!!

Thursday, April 7, 2011

દીકરી...ભગવાનની એક અમૂલ્ય ભેટ છે. દીકરી એક એવો શબ્દ કે જે સાભળતાંની સાથે જ
દિલનાં ખુણે જાણે કે પોતાના પણાનો અહેસાસ કરાવી દે છે અને જ્યારે એ જ દીકરી
લગ્નનાં માંડવેથી વિદાય લે છે. ત્યારે આંખો ભરાઈ આવે છે. દીકરી કે જેને
જ્ન્મ આપનાર માતા તેને માત્ર જન્મ જ નથી આપતી પરતું પોતાની જ કુખે પોતે જ
અવતરી હોય એવી લાગણી અનુભવે છે. જયારે બીજી તરફ પિતા તો જાણે પોતાના નામને
આધરસ્તંભ મળ્યો હોય તેમ ઝૂમી ઉઠે છે. કહેવાય છે કે પિતાનો અઢળક પ્રેમ અને
માતાનું નિર્મળ વ્હાલ એકઠું થાય એ આકાશે ચડે તેની એક વાદળી બંધાય છે અને આ
વાદળી પોતાનામાં એકઠો કરેલો પ્રેમ અને લાગણી અમૃત સ્વરૂપે વરસે એનું નામ જ
દીકરી. જેના જીવનમાં માત્ર ત્યાગ, સમર્પણ જ છે અને લાગણીઓ તો જાણે એવો
સમુંદર ભર્યો છે કે જેમાં માત્ર ભરતી જ આવે છે એનાં પ્રેમમાં ક્યારેય ઓટ
આવતી જ નથી તેનું જીવન જ સંપૂર્ણ ત્યાગથી શોભતું હોય છે. એને ત્યાગમાં જ
આનંદ આવે છે અને આનંદ આવે એને જ ત્યાગ કહેવાય. એટલે જ તો કીધું છે કે દીકરી
વિદાયનો પ્રસંગ એ કરુણ મંગલ પ્રસંગ છે. દીકરી કે જેને બે નાનકડી આંખો છે
જેનાથી એ આ સમસ્ત દુનિયા નિહાળવાનો પ્રયત્ન કરે છે.આમ તેમ ચારેકોર હું
ક્યાં છું? આ બધા કોણ છે અને એટલામાં જ માતા તેને ખોળામાં લે છે અને કહે છે
બેટા હું તારી મા. પિતા તેના નાનકડા હાથમાં લઈને તેને નિહાળે છે તેની સાથે
રમવાનો પ્રયત્ન કરે છે તેના હાથની હથીળી ખોલવાનો પ્રયત્ન કરે છે પરતું
દીકરી તો હથળી ખોલતી જ નથી જાણે કે એ એમ કહેતી હોય કે હું મુઠી નહીં ખોલું.
આ મુઠીમાં હું મારું નસીબ લઈને આવી છું, એને હું આમ ન બતાવું. આપણા કુળની
લાજને આમ જ હું જન્મભર સાચવીશ. મિત્રો કહેવાય છે ને કે દીકરી મોટી થતા વાર
ક્યા લાગે છે અને સાચી વાત છે એના ઉછેરની પળે પળે જાણે કે લાહવો મળ્યો હોયં
એમ લાગે છે. એ આનંદી પ્રેમાળ હસતી કુદતી રમતી ઉગતી આવે છે.નાનકડી ૧ વર્ષની
પછી ૨ વર્ષ ૧૧ વર્ષ ૨૧ વર્ષ અને ૨૩ વર્ષ જાણે કે આંખના પલકારામાં અચાનક જ
દીકરી મોટી યુવતી બની ગઈ હોય એવું લાગવા માડે છે. એ દીકરી જે કાલ સુધી આપણી
હતી તે અચાનક પારકી થઈ જવાની એ વેળા એ માતા પિતા પોતાની દીકરી ને જોવે છે
ત્યારે એમના હૈયામાથી એક સવાલ ઉઠે છે. શું આ એજ દીકરી છે કે જેને અમે બોલતા
ચાલતા શીખ્વ્યુ? જેને સારા ખોટા ની સમજ આપી. જેની ખુશીમાં ખુશ અને દુ:ખમાં
અમે દુ:ખી થતા હતા અને હવે આ બધી ભાવનાઓમાં ભાગીદાર થનાર કોઈ આવી ગયું.પણ
જાણે આ બધી જ ભાવનાઓની આદેખાઇ કરી માતા પીતા તેમની દીકરીને પરણાવવા તેના
જીવન સાથીની શોધ કરે છે. બસ હવે થોડા દિવસની મહેમાન બની રહે છે આ દીકરી. આ
રહી ગયેલી પળોને માતાપીતા હસતા મોઢે અને ચીંતીત માનસે જોતા રહે છે. પણ સમય
જતા વાર ક્યાં લાગે છે? એ સમય આવી ગયો જ્યારે દીકરીને દુલ્હન બનાવીને વિદાય
કરવી પડશે અને સાચેજ લગ્નવિધીમાં જયારે કન્યાદાન કરતી વેળાએ જ્યારે પિતા
પોતાની લાડકવાયી દીકરીનો હાથ તેના થનાર જીવનસાથી ના હાથમાં સોંપે છે એ
વેળાએ જાણે એમ કહેતા હોય કે ભાઈ હું મારા કાળજાનો કટકો તને સોંપી રહ્યો છું
તેને સાચવજે સંભાળજે અને હસતા મુખે અને રડતા હૃદયે તેને સાસરે વિદાય કરે
છે.મિત્રો આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિમા સમર્પણ છે ત્યાગ છે અને એવું જો ત્યાગનું
પાત્ર હોય તો તે દીકરી છે. આપણે ત્યાં એમ કહેવાય છે કે જે પોતાના ઘરમા
દીવો કરે એને દીકરો કહેવાય.દીકરો બે કુળને તારે છે બાપનાં કુળને અને
મોસાળના કુળને પણ દીકરી તો ત્રણ કુળને તારે છે બાપના,મોસાળના અને
સાસરાના...પોતાના માતા પિતા ના સપના અને એમની લાજ આબરુ રાખે એ
દીકરી પોતાના માતા પિતા માટે એક દીકરા સમાન હોય છે ...Credits : Sahdev Chauhan

Three Simple Rules for Good Life...!!!

LOVE . LAUGH . LIVE


                          

Can you beat this resume...??

RESUME

EDUCATION / Qualification:
 • 1950: Stood first in BA (Hons), Economics, Punjab University, Chandigarh
 • 1952; Stood first in MA (Economics), Punjab University , Chandigarh ,
 • 1954; Wright's Prize for distinguished performance at St John's College, Cambridge,
 • 1955 and 1957; Wrenbury scholar, University of Cambridge ,
 • 1957; DPhil ( Oxford ), DLitt (Honoris Causa); PhD thesis on India 's export competitiveness

OCCUPATION / Teaching Experience:
 • Professor (Senior lecturer, Economics, 1957-59;
 • Reader, Economics, 1959-63;
 • Professor, Economics, Punjab University , Chandigarh , 1963-65;
 • Professor, International Trade, Delhi School of Economics, University of Delhi,1969-71
 • Honorary professor, Jawaharlal Nehru University ,New Delhi,1976 and Delhi
 • Schoolof Economics, University of Delhi ,1996 and Civil Servant

Working Experience / POSITIONS::
 • 1971-72: Economic advisor, ministry of foreign trade
 • 1972-76: Chief economic advisor, ministry of finance
 • 1976-80: Director, Reserve Bank of India
 • Director, Industrial Development Bank of India;
 • Alternate governor for India, Board of governors, Asian Development Bank;
 • Alternate governor for India, Board of governors, IBRD
 • November 1976 - April 1980: Secretary, ministry of finance (Department of economic affairs);
 • Member, finance, Atomic Energy Commission; Member, finance, Space Commission
 • April 1980 - September 15, 1982 : Member-secretary, Planning Commission
 • 1980-83: Chairman , India Committee of the Indo-Japan joint study committee
 • September 16, 1982 - January 14, 1985 : Governor, Reserve Bank of India .
 • 1982-85: Alternate Governor for India  Board of governors, International Monetary Fund
 • 1983-84: Member, economic advisory council to the Prime Minister
 • 1985: President, Indian Economic Association
 • January 15, 1985 - July 31, 1987 : Deputy Chairman, Planning Commission
 • August 1, 1987 - November 10, 19! 90: Secretary-general and commissioner, south commission, Geneva
 • December 10, 1990 - March 14, 1991 : Advisor to the Prime Minister on economic affairs
 • March 15, 1991 - June 20, 1991 : Chairman, UGC
 • June 21, 1991 - May 15, 1996 : Union finance minister
 • October 1991: Elected to Rajya Sabha from Assam on Congress ticket
 • June 1995: Re-elected to Rajya Sabha
 • 1996 onwards: Member, Consultative Committee for the ministry of finance
 • August 1, 1996 - December 4, 1997: Chairman, Parliamentary standing committee on commerce
 • March 21, 1998 onwards: Leader of the Opposition, Rajya Sabha
 • June 5, 1998 onwards: Member, committee on finance
 • August 13, 1998 onwards: Member, committee on rules
 • Aug 1998-2001: Member, committee of privileges 2000 onwards: Member, executive committee, Indian parliamentary group
 • June 2001: Re-elected to Rajya Sabha
 • Aug 2001 onwards: Member, general purposes committee

BOOKS:
 • India's Export Trends and Prospects for Self-Sustained Growth Clarendon Press, Oxford University , 1964;
 • Also published large number of articles in various economic journals.

OTHER ACCOMPLISHMENTS:
 • Adam Smith Prize, University of Cambridge , 1956
 • Padma Vibhushan, 1987
 • Euro money Award, Finance Minister of the Year, 1993;
 • Asia money Award, Finance Minister of the Year for Asia, 1993 and 1994

INTERNATIONAL ASSIGNMENTS:

 
 • 1966: Economic Affairs Officer
 • 1966-69: Chief, financing for trade section, UNCTAD
 • 1972-74: Deputy for India in IMF Committee of Twenty on International Monetary Reform
 • 1977-79: Indian delegation to Aid-India Consortium Meetings
 • 1980-82: Indo-Soviet joint planning group meeting
 • 1982: Indo-Soviet monitoring group meeting
 • 1993: Commonwealth Heads of Government Meeting Cyprus 1993: Human Rights World Conference, Vienna

RECREATION :
 • Gymkhana Club, New Delhi;
 • Life Member, India International Centre, New Delhi

PERSONAL DETAILS:

Name    :           Dr. Manmohan Singh

DOB    :           September 26, 1932  

Place of Birth     :  Gah ( West Punjab )  

Father   :           S. Gurmukh Singh  

Mother              :           Mrs Amrit Kaur  

Married on         :           September 14, 1958  

Wife                  :           Mrs Gursharan Kaur  

Children            :           Three Daughters

Our Prime Minister seems to be the most qualified PM all over the world. . .
Pass this to every INDIAN . . .  and be PROUD to be an INDIAN . .. .


--
Regards,

Pranav Shah.